જી.એસ.આર.ટી.સી (GSRTC) હિંમતનગર માં ટ્રેડ અપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી…

Job

▶️ જી.એસ.આર.ટી.સી (GSRTC) હિંમતનગર માં ટ્રેડ અપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી…


◾ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) દ્વારા હિંમતનગર માં અલગ અલગ અપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તો રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યા પર અરજી કરી શકે છે.➡️ આ ભરતી માટે ની વધુ માહિતી જેવી કે ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું, અરજી ફી, કુલ જગ્યાઓ,શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ,ફોર્મ ની છેલ્લી તારીખ,જોબ લોકેશન વગેરે વિશે નીચે વિગતે માહિતી આપેલી છે.

🛑 જગ્યાનું નામ : અપ્રેન્ટિસ
🔶 કુલ જગ્યાઓ : પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ

✴️ શૈક્ષણિક લાયકાત : અલગ અલગ ટ્રેડ પ્રમાણે આઇ ટી આઇ (iti) પાસ કરેલું હોવું જોઈએ.
◾તેમજ વધારે માહિતી માટે નોટિફિકેશન વાંચો.


◾પસંદગી પ્રક્રિયા : ઇન્ટરવ્યુ ના આધારે પસંદ કરવામાં આવશે.

🔶 અરજી કેમ કરવી : ઉમેદવારને નોટિફિકેશન માં અપાયેલા સરનામા પર માહિતી મોકલવાની રહેશે.


◾OFFICIAL NOTIFICATION : 🔽🔽🔽


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *