સુરત પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ માં ડાયરેક્ટ એજન્ટની ભરતી ૨૦૨૧

Job

 🔶 સુરત પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ માં ડાયરેક્ટ એજન્ટ ની ભરતી…

◾સુરત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ડાયરેક્ટ એજન્ટની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ…


🛑 સુરત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા તાજેતમાંજ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં ડાયરેક્ટ એજન્ટ ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. તો રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તેના માટે અરજી કરી શકે છે.


➡️ મિત્રો તમને આ ભરતી માટે ની માહિતી જેવી કે ફોર્મ કેમ ભરવું ?,અરજી ફી,પસંદગી પ્રક્રિયા,વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, છેલ્લી તારીખ વગેરે વિશે નીચે માહિતી આપવામાં આવી છે.


◾જગ્યાનું નામ : ડાયરેક્ટ એજન્ટ 

◾કુલ જગ્યાઓ : નોટિફિકેશન માં કોઈ ઉલ્લેખ નથી. 

(નોંધ : ફોર્મ ભરી દેવાય તેની ઈચ્છા પ્રમાણે તે ઉમેદવારો લેશે ) 

◽વય મર્યાદા : ૧૮ થી ૫૦ વર્ષ 

◾પસંદગી પ્રક્રિયા : ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન વાંચો. 

🛑 અરજી કેમ કરવી : રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પોતાના યોગ્ય ડોક્યુમેન્ટ નોટિફિકેશન માં આપેલા સરનામા પર મોકલી દેવાના રહેશે. 

➡️ શૈક્ષણિક લાયકાત : ૧૦ પાસ 

🔶 ફોર્મ ભરવાની અંત્તિમ તારીખ : ૧૮/૦૭/૨૦૨૧  


OFFICIAL NOTIFICATION : CLICK HERE 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *