અગાઉની પરીક્ષાઓમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોની ટેસ્ટ : 164

GK Quiz

Quiz Application

અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો : 164

Topic : સામાન્ય જ્ઞાન

કુલ પ્રશ્નો : 20

દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે.

Time’s Up

score:

Quiz Result

by sahebbharti.com

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *