કરંટ અફેર ક્વિઝ : 21-03-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 21-03-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 20-03-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 20-03-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 19-03-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 19-03-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 18-03-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 18-03-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

Indian Navy SSR & AA Recruitment 2022

Indian Navy Recruitment has Published a Notification for 2500 Sailors (AA & SSR) Posts. More Information Like Educaiton Qualification, Selection Process, Vacancy Details, How to Apply, Important Dates, Application Fees, Age Limit and Other Information are Given in below.  Vacancy Details :  ➠ Post Name : AA & SSR ➠ Total No. Of Posts : 2500 Posts SSR (2000) AA (500) ➠ Job Location : All […]

Continue Reading

Forest Guard Question Paper (27-03-2022) Download

Forest Guard Question Paper (27-03-2022) Download Forest Guard Call Letter Declare 2022 Forest Guard Call Letter Declare 2022 : Gujarat Forest Department, Gandhinagar has published a Call Letter for the Forest Guard (Advt. No. 201819/1) Post and This Exam has Conduct on 27th March, 2022. More information are given in below.  Vacancy Details : ➠ જાહેરાત ક્રમાંક નંબર : FOREST/201819/1➠ જગ્યાનું […]

Continue Reading

GPSSB Talati Cum Mantri and Junior Clerk Rejected Application List 2022

Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Mandal (GPSSB) Talati cum Mantri & Junior Clerk Rejected Application List 2022 Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri) (Class-III) (Advt. No.10/202122) List of Rejected Reasons for Duplication Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri) (Class-III) (Advt. No.10/202122) Notice to Candidates for Rejected Applications Due to Duplication Junior Clerk (Class-III) (Advt. No.12/202122) List […]

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 17-03-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 17-03-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading