કરંટ અફેર ક્વિઝ : 30-06-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 30-06-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

IBPS Recruitment for Clerk Posts 2022

IBPS has Published a Notification for Clerk Posts. More Information Like Education Qualification, Selection Process, Vacancy Details, How to Apply, Important Dates, Application Fees, Age Limit and Other Information are Given in below.  Vacancy Details :  ➠ Post Name : Clerk Posts  ➠ Total Posts : 7000+ ➠ Job Location : All Over India  ➠ Official Website : www.ibps.in ➠ Last Date : 21-07-2022  Education Qualification :  […]

Continue Reading

GSECL Recruitment for VS (Helper) Posts 2022

GSECL has Published a Notification for VS (Helper). More Information Like Education Qualification, Selection Process, Vacancy Details, How to Apply, Important Dates, Application Fees, Age Limit and Other Information are Given in below.  Vacancy Details :  ➠ Post Name : VS Helper Posts  ➠ Total Posts : 800 ➠ Job Location : Gujarat  ➠ Official Website : www.gsecl.in ➠ Last Date : 12-07-2022  Education Qualification :  ➠  Please […]

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 29-06-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 29-06-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

ISAM Recruitment for Assistant Managers and Others Posts 2022

ISAM has Published a Notification for Assistant Managers and Others Posts. More Information Like Education Qualification, Selection Process, Vacancy Details, How to Apply, Important Dates, Application Fees, Age Limit and Other Information are Given in below.  Vacancy Details :  ➠ Post Name : Assistant Managers and Others Posts  ➠ Total Posts : 5012 ➠ Job Location : All Over India  ➠ Official Website : […]

Continue Reading

Junagadh Forest Department Recruitment for Vanya Prani Mitra Posts 2022

Junagadh Forest Department has Published a Notification for Vanya Prani Mitra Posts. More Information Like Education Qualification, Selection Process, Vacancy Details, How to Apply, Important Dates, Application Fees, Age Limit and Other Information are Given in below.  Vacancy Details :  ➠ Post Name : Vanya Prani Mitra Posts  ➠ Total Posts : – ➠ Job Location : Gujarat  ➠ Official Website : forests.gujarat.gov.in ➠ Last […]

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 28-06-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 28-06-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

Gujarat Police Constable Result Declared

Police Constable LRD Bharti 2022   Vacancy Details : ➠ જાહેરાત ક્રમાંક નંબર : LRB/202122/2➠ જગ્યાનું નામ : પોલીસ કોન્સ્ટેબલ➠ કુલ જગ્યા : 10,459➠ કોલ લેટર ડાઉનલોડ તારીખ : 01-04-2022➠ Official Website : ojas.gujarat.gov.in➠ પરીક્ષા તારીખ : 10-04-2022 કેટેગીરીવાઇઝ કટ-ઓફ નીચે મુજબ છે. (A) પુરૂષ ઉમેદવાર કેટેગીરી કટ-ઓફ માર્કસ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા GENERAL ૮૦.૩૦૦ ૭ર૧૬ EWS ૭૦.૭૦૫ ૧૮૦૭ SEBC ૭૪.૬૧૦ ૪ર૬૦ SC ૭૦.૧૯૫ ૧૧૫૬ ST ૫૮.૫૮૫ ર૫૪ર (B) મહિલા ઉમેદવાર કેટેગીરી કટ-ઓફ […]

Continue Reading

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Recruitment for Assistant Posts 2022

Hindustan Aeronautics Limited has Published a Notification for Assistant Posts. More Information Like Education Qualification, Selection Process, Vacancy Details, How to Apply, Important Dates, Application Fees, Age Limit and Other Information are Given in below.  Vacancy Details :  ➠ Post Name : Assistant Posts  ➠ Total Posts : – ➠ Job Location : All Over India  ➠ Application Mode : Offline  ➠ Official Website : […]

Continue Reading

National Physical Laboratory Recruitment for Technician Posts 2022

National Physical Laboratory has Published a Notification for Technician Posts. More Information Like Education Qualification, Selection Process, Vacancy Details, How to Apply, Important Dates, Application Fees, Age Limit and Other Information are Given in below.  Vacancy Details :  ➠ Post Name : Technician Posts  ➠ Total Posts : 79 ➠ Job Location : All Over India  ➠ Application Mode : Offline  ➠ Official […]

Continue Reading