કરંટ અફેર ક્વિઝ : 07-07-2022

By sahu523684 Jul7,2022

Quiz Application

કરંટ અફેર ક્વિઝ

તારીખ : 07-07-2022

કુલ પ્રશ્નો : 5

દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે.

Time’s Up

score:

Quiz Result

by sahebbharti.com

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x