ભારત સરકાર દ્વારા એક રાષ્ટ્ર એક ખાતર પરિયોજના શરૂ કરવામાં આવી – apnugujrat.in

Current affairs with GK
ભારત સરકાર દ્વારા એક રાષ્ટ્ર એક ખાતર પરિયોજના શરૂ કરવામાં આવી – apnugujrat.in 

હાલમાં રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલય દ્વારા જાહેર થયેલી માહિતી અનુસાર દેશમાં 2 ઓક્ટોમ્બર 2022થી One Nation One Fertilizer એટલે કે “એક રાષ્ટ્ર એક ખાતર” યોજના લાગુ કરવામાં આવશે. 
One Nation One Fertilizer (એક રાષ્ટ્ર એક ખાતર) યોજના : 
 આ યોજના 2 ઓક્ટોમ્બર 2022થી લાગુ કરવામાં આવશે. 
 આ યોજના હેઠળ તમામ પ્રકારના ખાતર ભારતમાં એક જ નામથી વેચવામાં આવશે, એટલે કે “ભારત” નામથી વેચવામાં આવશે. એટલે કે આ યોજનાના અમલીકરણ બાદ “ભારત યુરિયા”, “ભારત ડીએપી”, “ભારત એમઓપી” જેવા સિંગલ બ્રાન્ડ નામે બજારમાં ખાતરનું વેચાણ કરવામાં આવશે. 
➡ કેન્દ્ર સરકારે ખાતર સબ્સિડી યોજનાનું નામે બદલીને પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જનુરવારક પરિયોજના (PMBJP) કર્યું છે. 
➡ ખાતરની બેગમાં પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જનુરવારક પરિયોજના – PMBJP નો લોગો પણ લગાવવામાં આવશે. 
www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *