કરંટ અફેર્સ ક્વિઝ : 28-09-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 28-09-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 27-09-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 27-09-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 26-09-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 26-09-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 25-09-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 25-09-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 24-09-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 24-09-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

ભારતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 3 – Bharat Ni Bhugol One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

ભારતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 3 – Bharat Ni Bhugol One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો] 1.  રવી પાકનું વાવેતર કયા માસ દરમ્યાન કરવામાં આવે છે ?[તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા – 2017] [ A ]  માર્ચ-એપ્રિલ  [ B ]  જૂન-જુલાઈ  [ C ]  સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોમ્બર   [ D ]  ઓક્ટોમ્બર-ડિસેમ્બર  સાચો જવાબ : [ D ]  ઓક્ટોમ્બર-ડિસેમ્બર  2.  સાંઠાની […]

Continue Reading

IOCL Recruitment for Trade & Apprentice Posts 2022

IOCL (Indian Oil Corporation Limited) has Published a Notification for Trade & Apprentice Posts. More Information Like Education Qualification, Selection Process, Vacancy Details, How to Apply, Important Dates, Application Fees, Age Limit and Other Information are Given in below.   Vacancy Details   ➠ Post Name : Trade & Apprentice ➠ Total Posts : 1535 ➠ Job Location : All Over India ➠ Official Website : https://iocl.com […]

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 23-09-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 23-09-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

કરંટ અફેર ક્વિઝ : 22-09-2022

Quiz Application કરંટ અફેર ક્વિઝ તારીખ : 22-09-2022 કુલ પ્રશ્નો : 5 દરેક પ્રશ્ન માટે 25 Sec નો સમય છે. Start The Quiz Time’s Up score: Next question See Your Result Quiz Result by sahebbharti.com Total Questions: Attempt: Correct: Wrong: Percentage: Start Again Go To Home

Continue Reading

IBPS CRP Clerk XII Result 2022

IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) has published Result for the CRP Clerk XII Post and This Exam has Conduct on 03 & 04 September. More information are given in below.   Vacancy Details   ➠ Post Name : CRP Clerk XII Post ➠ Official Website : www.ibps.in➠ Exam Date : 03 & 04 September 2022 Important Links Result Click Here Official Website Click Here […]

Continue Reading