ગુજરાતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 1 – Gujarat No Itihas One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

By sahu523684 Sep13,2022
ગુજરાતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 1 – Gujarat No Itihas One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


 1. “ગુજરાત” શબ્દ કયા શબ્દ પરથી બદલાઈને બન્યો છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર, 2015]
[ A ]  ગુર્જર ભૂમિ
[ B ]  ગુર્જર પ્રદેશ
[ C ]  ગુર્જરત્રા
[ D ]  ગુર્જર દેશ

સાચો જવાબ : [ C ] ગુર્જરત્રા


2. સિધ્ધરાજ જયસિંહ પછી ગુજરાતની ગાદી કયા રાજાના હાથમાં આવી ? [તલાટી કમ મંત્રી બનાસકાંઠા, 2015]
[ A ]  ભુવડ
[ B ]  યોગરાજ 
[ C ]  ક્ષેમરાજ
[ D ]  કુમારપાળ 

સાચો જવાબ : [ D ]  કુમારપાળ


3. રાણીની વાવ (પાટણ) કઈ રાણીએ બંધાવી હતી ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત, 2017]
[ A ]  ઈન્દુમતી
[ B ]  ઉદયમતી
[ C ]  શીલાવતી
[ D ]  મીનળદેવી

સાચો જવાબ : [ B ]  ઉદયમતી


4. સિધ્ધરાજ જયસિંહના માતાનું નામ શું હતું ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત, 2017]
[ A ]  ઉર્મિલાદેવી
[ B ]  કાનનદેવી
[ C ]  મીનળદેવી
[ D ]  તેજલદેવી

સાચો જવાબ : [ C ]  મીનળદેવી


5. ગુજરાતનું પ્રાચીન નગર “આનંદપુર” નું આધુનિક નામ શું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી બનાસકાંઠા, 2015]

[ A ]  જુનાગઢ
[ B ]  આણંદ
[ C ]  પાટણ
[ D ]  વડનગર

સાચો જવાબ : [ D ]  વડનગર6. સૌરાષ્ટ્રના તુલસીશ્યામ ખાતે ગરમ પાણીના કુંડ આવેલા છે. પ્રાચીન પુસ્તકોમાં શ્રીકૃષ્ણ સ્વામી દ્વારા આ કુંડનું પાણી વિવિધ પ્રકારના ચામડીના રોગ અને મણકાના રોગોમાં ઉપયોગી હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે. સ્કંધ પુરાણ ના પ્રભાસ ખંડમાં આ કુંડનો કયા નામથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે ? [રીવેન્યુ તલાટી 2016]
[ A ]  ઉષ્મજલ કુંડ
[ B ]  તત્પોદક કુંડ 
[ C ]  અગ્નજલ કુંડ
[ D ]  તત્પોજલ કુંડ

સાચો જવાબ : [ B ]  તત્પોદક કુંડ 


7. સોલંકીવંશના કયા રાજાએ “અવંતીનાથ” નું બિરુદ્ધ ધારણ કર્યું હતું ? [તલાટી કમ મંત્રી રાજકોટ, 2014]
[ A ]  ભીમદેવ બીજો
[ B ]  મૂળરાજ સોલંકી
[ C ]  સિધ્ધરાજ સોલંકી
[ D ]  ભીમદેવ પહેલો 

સાચો જવાબ : [ C ]  સિધ્ધરાજ સોલંકી


8. ગિરનાર તળેટીમાં અશોક સિવાય બીજા કયા શાસકોએ શિલાલેખ કોતરાવેલ છે ? [રિવેન્યુ તલાટી 2014]
[ A ]  નવાબ રસુલખાન
[ B ]  મૂળરાજ સોલંકી
[ C ]  રાખેંગાર
[ D ]  રૂદ્રદામા અને સ્કંદગુપ્ત 

સાચો જવાબ : [ D ]  રૂદ્રદામા અને સ્કંદગુપ્ત 


9. જયશિખરી ચાવડાએ કયું નાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર 2014]
[ A ]  પંચાસર
[ B ]  અણહિલપુર પાટણ
[ C ]  પાનસર 
[ D ]  ભૃગુકચ્છ
સાચો જવાબ : [ C ]  પાનસર 


10. દ્વારકાનું પ્રાચીન નામ _______ હતું ? [રિવેન્યુ તલાટી 2010]
[ A ]  કુશસ્થલી 
[ B ]  દ્વારમતી
[ C ]  બેટ દ્વારકા
[ D ]  એકપણ નહીં 

સાચો જવાબ : [ A ]  કુશસ્થલી
નોંધ : તે પરીક્ષા સમયે આન્સર કી માં જવાબ દ્વારમતી આપ્યું છે પરંતુ સાચો જવાબ કુશસ્થલી આવશે. 
www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x