ભારતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 1 – Bharat Ni Bhugol One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ
ભારતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 1  – Bharat Ni Bhugol One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


1. મકરવૃત કયા અક્ષાંશ પર આવેલું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2014]
[ A ]  66.5° ઉતર 
[ B ]  23.5° દક્ષિણ 
[ C ]  90.5° ઉતર 
[ D ] 23.5° ઉતર 

સાચો જવાબ : [ B ]  23.5° દક્ષિણ 

2 ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં કયા ક્રમે છે ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર – 2017]
[ A ]  આઠમ 
[ B ]  પાંચમા 
[ C ]  છઠ્ઠા 
[ D ]  સાતમ 

સાચો જવાબ : [ D ]  સાતમ 

3.  વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ એમેઝોન નદી કયા ખંડમાં આવેલી છે ?[તલાટી કમ મંત્રી જામનગર – 2017]
[ A ]  દક્ષિણ અમેરિકા 
[ B ]  ઉતર અમેરિકા 
[ C ]  યુરોપ 
[ D ]  ભારત 

સાચો જવાબ : [ A ]  દક્ષિણ અમેરિકા 

4.  પૃથ્વીની સપાટી પર આશરે કેટલા ટકા જલાવરણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  65 
[ B ]  68 
[ C ]  71 
[ D ]  75 

સાચો જવાબ : [ C ]  71 

5. પૃથ્વીના જે વિભાગમાં સૂર્યના સીધા કિરણો પડે છે તે વિભાગને શું કહેવામાં આવે છે ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ -2017]
[ A ]  મહાદ્વીપ 
[ B ]  ઉષ્ણ કટિબંધ 
[ C ]  શીત કટિબંધ 
[ D ]  રણપ્રદેશ 

સાચો જવાબ : [ B ]  ઉષ્ણ કટિબંધ


6. ભારતનો પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ઉધાન અને અભ્યારણ જે ઉતરાખંડમાં આવેલું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા – 2017]
[ A ]  ગોવિંદ 
[ B ]  ગંગોત્રી 
[ C ]  જીમ કોર્બેટ 
[ D ]  નંદાદેવી 

સાચો જવાબ : [ C ]  જીમ કોર્બેટ 

7.  સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ દર 100 મિટરની ઊંચાઈએ સરેસાશ આશરે _____મિલીબાર જેટલું હોવાનું દબાણ ઘટે છે. [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર – 2017]
[ A ]  2 
[ B ]  3 
[ C ]  4 
[ D ]  1 

સાચો જવાબ : [ D ]  1 

8.  આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા કયા મહાસાગરમાંથી પસાર થાય છે ?[તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  હિન્દ 
[ B ]  પ્રશાંત 
[ C ]  એટલાન્ટિક 
[ D]  પેસેફિક 

સાચો જવાબ : [ B ]  પ્રશાંત  [ D]  પેસેફિક 
9. ક્ષેત્રફળની  દ્રષ્ટિએઑસ્ટ્રેલિયા કયા નંબરે આવતો દેશ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  ચોથા 
[ B ]  પાંચમા 
[ C ]  છઠ્ઠા 
[ D ]  સાતમા

સાચો જવાબ : [ C ]  છઠ્ઠા 

10.  કયા દિવસે કર્કવૃત પર સૂર્યના કિરણો બરાબર સીધા પડે છે ?[તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  19 મે 
[ B ]  20 ફેબ્રુઆરી 
[ C ] 21 જૂન 
[ D ]  22 સપ્ટેમ્બર 

સાચો જવાબ : [ C ] 21 જૂન 


www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *