ભારતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 2 – Bharat Ni Bhugol One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ

ભારતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 2 – Bharat Ni Bhugol One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


1.  ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે ?[તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર  – 2015]
[ A ]  બ્રહ્માપુત્ર 
[ B ]  સરસ્વતી 
[ C ]  ગંગા 
[ D ]  યમુના 

સાચો જવાબ : [ C ]  ગંગા 
નોંધ : તે વખતની ફાઇનલ આન્સર કી માં બ્રહ્મપુત્ર માન્ય રાખેલું છે, પરંતુ સાચો જવાબ ગંગા આવે છે. 


2. 8,598 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવતું શિખર કયું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  કાંચનજંઘા 
[ B ]  મકાલુ 
[ C ]  ધવલગિરિ 
[ D ]  અન્નપૂર્ણા 

સાચો જવાબ : [ A ]  કાંચનજંઘા 

3. નીચેનમાંથી કયા સરોવરનો ઉપયોગ મીઠું પકવવા માટે થાય છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2017]
[ A ]  સાંભર 
[ B ]  ઢેબર 
[ C ]  વુલર 
[ D ]  નળ 

સાચો જવાબ : [ A ]  સાંભર 

4.  હિમાચલ શ્રેણી બીજા કયા નામે ઓળખાય છે ?[તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ – 2015]
[ A ]  આંતરિક હિમાલય 
[ B ]  બાહ્ય હિમાલય 
[ C ]  મધ્ય હિમાલય 
[ D ]  હિમાદ્રી 

સાચો જવાબ : [ C ]  મધ્ય હિમાલય 

5.  વિશ્વનો કયો મહાસાગર પાણીનો સૌથી વધુ ભાગ રોકે છે ?[તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2014]
[ A ]  પેસેફિક મહાસાગર 
[ B ]  આર્કિટીક મહાસાગર 
[ C ]  એટલાન્ટિક મહાસાગર 
[ D ]  હિન્દ મહાસાગર 

સાચો જવાબ : [ A ]  પેસેફિક મહાસાગર 

6. ફ્રાન્સમાં આવેલી સૌથી મોટી નદી કઈ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  સીન 
[ B ]  રીન 
[ C ]  કીન 
[ D ]  મીન 

સાચો જવાબ : [ A ]  સીન 

7. નીચેનમાંથી કઈ નદીઓ હિમાચલ પ્રદેશમાંથી વહે છે ? [તલાટી કમ મંત્રી બનાસકાંઠા – 2015]
[ A ]  ચિનાબ અને બિયાસ 
[ B ]  બિયાસ અને રાવી  
[ C ]  ચિનાબ,રાવી અને સતલુજ 
[ D ]  બિયાસ,ચિનાબ,રાવી,સતલુજ અને યમુના 

સાચો જવાબ : [ D ]  બિયાસ,ચિનાબ,રાવી,સતલુજ અને યમુના 

8.  દુનિયાનો સૌથી ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ કેટલા મીટરની ઊંચાઈ ધરાવે છે ?[તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  8,584 
[ B ]  8,484  
[ C ]  8,848 
[ D ]  8,974  

સાચો જવાબ : [ C ]  8,848 

9. દક્ષિણની ગંગા તરીકે ઓળખાતી નદી કઈ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  ગોદાવરી 
[ B ]  સાબરમતી 
[ C ]  જમના 
[ D ]  નર્મદા 

સાચો જવાબ : [ A ]  ગોદાવરી 

10.  સૌથી મોટો પુલ ગાંઘી સેતુ કઈ નદી ઉપર બાંધવામાં આવ્યો હતો ?[તલાટી કમ મંત્રી રાજકોટ – 2014]
[ A ]  સિંધુ 
[ B ]  ગંગા 
[ C ]  યમુના 
[ D ]  મહા 

સાચો જવાબ : [ B ]  ગંગા 
www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *