ભારતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 3 – Bharat Ni Bhugol One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ

ભારતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 3 – Bharat Ni Bhugol One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


1.  રવી પાકનું વાવેતર કયા માસ દરમ્યાન કરવામાં આવે છે ?[તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા – 2017]
[ A ]  માર્ચ-એપ્રિલ 
[ B ]  જૂન-જુલાઈ 
[ C ]  સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોમ્બર  
[ D ]  ઓક્ટોમ્બર-ડિસેમ્બર 

સાચો જવાબ : [ D ]  ઓક્ટોમ્બર-ડિસેમ્બર 

2.  સાંઠાની માખી (Gujhila weevil) ઘઉંના પાકને નુકશાન કરે છે તે અંગે નીચેના પૈકી કયું વાક્ય સાચું છે ?[ રેવેન્યુ તલાટી 2010]
[ A ]  પુક્ત કીડો છોડના વચ્ચેના ભાગને ખાય છે. 
[ B ]  નાનો કીડો મૂળ કોતરી ખાય  છે. 
[ C ]  પુક્ત રોપા ઉપર હુમલો કરી પ્રકાંડને બગાડે છે. 
[ D ]  નાનો કીડો છોડના અગ્ર ભાગોને ખાઈ જય છે. 

સાચો જવાબ : [ C ]  પુક્ત રોપા ઉપર હુમલો કરી પ્રકાંડને બગાડે છે. 

3.  પૃથ્વીને ચોમેર વીંટળાયેલ હવન આવરણને વાતાવરણ કહે છે. જે પૃથ્વીની સપાટીથી આશરે કેટલા કી.મી. સુધી વિસ્તરેલું છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી સુરત 2017]
[ A ]  1469 
[ B ]  1500
[ C ]  1576 
[ D ]  1600 

સાચો જવાબ : [ D ]  1600 

4.  ‘Indian council of Agricultural Researce’ (ICAR) ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવી ?[તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ -2017]
[ A ]  1936 
[ B ]  1946 
[ C ]  1905 
[ D ]  1929 

સાચો જવાબ : [ D ]  1929 

5.  પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ ભારતમાં ક્યારે હોય છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2017]
[ A ]  જુલાઈ-ઓગસ્ટ 
[ B ]  ઓકટોબર-નવેમ્બર 
[ C ]  જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી 
[ D ]  માર્ચ-મે 

સાચો જવાબ : [ B ]  ઓકટોબર-નવેમ્બર 
  

6.  ભારતના કયા રાજ્યમાં દેશના કુલ ઉત્પાદનના અડધા જેટલી શેરડી પાકે છે ?[તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ – 2015]
[ A ]  પંજાબ 
[ B ]  આંધ્રપ્રદેશ 
[ C ]  ઉતરપ્રદેશ 
[ D ]  મહારાષ્ટ્ર 

સાચો જવાબ : [ C ]  ઉતરપ્રદેશ 

7.  NDDB નું પૂરું નામ શું છે ?[તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ – 2017]
[ A ]  National Dairy Development Bank 
[ B ]  National Dairy Deposit Bank 
[ C ]  National Dairy Development Board 
[ D ]  National Defence Development Board 

સાચો જવાબ : [ C ]  National Dairy Development Board 

8.  વર્ષના ગરમમાં ગરમ માસના સરેરશ તાપમાન અને ઠંડમાં ઠંડા માસના સરેરાશ તાપમાનના તફાવતને તાપમાનનો______ગાળો કહે છે. [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર – 2017]
[ A ]  વાર્ષિક 
[ B ]  સરેરાશ 
[ C ]  દૈનિક 
[ D ]  માસિક 

સાચો જવાબ : [ A ]  વાર્ષિક 

9.  શણના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારતમાં ક્રમ કયો ?[તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2014]
[ A ]  પહેલો 
[ B ]  બીજો 
[ C ]  ત્રીજો 
[ D ]  ચોથો 

સાચો જવાબ : [ B ]  બીજો 

10. એપિકલ્ચર કયા પ્રકારનો ઉયોગ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર – 2017]
[ A ]  રસાયણો બનવવાનો 
[ B ]  મોતી પકવવાનો 
[ C ]  મધમાખી ઉછેરવાનો 
[ D ]  મરઘાં ઉછેરવાનો 

સાચો જવાબ : [ C ]  મધમાખી ઉછેરવાનો

11. યુરોપના કયા દેશમાં મે મહિનાના મધ્યથી જુલાઈના અંત સુધી સુર્ય આથમતો નથી ?[તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2014]
[ A ] સ્પેન   
[ B ] નોર્વે  
[ C ]  ફ્રાંચ 
[ D ]  ઈંગ્લેન્ડ 
www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *