ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 2 – Gujarati Sahitya One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 2 – Gujarati Sahitya One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


1. ગરબીઓના ગાયક  કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017 ]
[ A ]  દયારામ  
[ B ]  શામળ 
[ C ]  દૂધીરામ 
[ D ]  દલપતરામ 

સાચો જવાબ : [ A ]  દયારામ 


2. ગુજરાતી ભાષાનો સૌપ્રથમ  શબ્દકોશ કયા લેખકે તૈયાર કર્યો હતો ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2015]
[ A ]  નર્મદ 
[ B ]  ગોવર્ધનરામ 
[ C ]  દલપતરામ 
[ D ]  નવલરામ
સાચો જવાબ : [ A ]  નર્મદ 


3. “કલમ ! હવે હું તારે ખોળે છઉ” આ અરજ કોની હતી ?  [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2014]
[ A ]  ક. મા. મુનશી 
[ B ]  દલપતરામ 
[ C ]  વીર નર્મદ 
[ D ]  નંદશંકર મહેતા 

સાચો જવાબ : [ C ]  વીર નર્મદ


4. “જય જય ગરવી ગુજરાત” ના કવિ કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2015]
[ A ]  નર્મદ 
[ B ]  ઉમાશંકર જોશી 
[ C ]  ન્હાનાલાલ 
[ D ]  દલપતરામ 

સાચો જવાબ : [ A ]  નર્મદ 5. “આખ્યાન” ના પીતા કોણે કહેવામાં આવે છે ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017]
[ A ]  વિષ્ણુદાસ 
[ B ]  પ્રેમાનંદ 
[ C ]  નાકર 
[ D ]  ભાલણ  

સાચો જવાબ : [ D ]  ભાલણ 


6. “રાવણનું મિથ્યાભિમાન” કથાકાવ્યના રચયિતા કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા-2017]
[ A ]  શામળ 
[ B ]  પ્રેમાનંદ 
[ C ]  ગિરધર 
[ D ]  નાનાલાલ 

સાચો જવાબ : [ C ]  ગિરધર 


7. ગુજરાતીમાં સૌપ્રથમ પ્રકાશિત થયેલ આત્મકથાનું નામ શું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]
[ A ]  થોડા આંસુ થોડા ફૂલ 
[ B ]  મારી હકીકત 
[ C ]  સત્યના પ્રયોગો 
[ D ]  મારા અનુભવો 

સાચો જવાબ : [ B ]  મારી હકીકત 


8. ગુજરાતી ભાષામાં સૌપ્રથમ જીવનચરિત્ર “કોલંબસનો વૃતાંત” ના લેખક નીચેનમાંથી કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2014]
[ A ]  દલપતરામ 
[ B ]  પ્રાણલાલ ડોસા 
[ C ]  પ્રાણલાલ મથુરદાસ 
[ D ]  નર્મદ 

સાચો જવાબ : [ C ]  પ્રાણલાલ મથુરદાસ 


9. અર્વાચીન ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ કાવ્ય કયું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017]
[ A ]  બાપાનો કાગળ 
[ B ]  વીરની વિદાય 
[ C ]  વિરાટનો હિંડોળો 
[ D ]  બાપાની પીંપર 

સાચો જવાબ : [ D ]  બાપાની પીંપર 


10. “ડાંડિયો” સામયિક કોણે શરૂ કર્યું હતું ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017]
[ A ]  નર્મદ 
[ B ]  નવલરામ 
[ C ]  નંદશંકર 
[ D ]  ન્હાનાલાલ 

સાચો જવાબ : [ A ]  નર્મદ 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *