ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 6 – Gujarati Sahitya One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 6 – Gujarati Sahitya One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


1.  નીચેનમાંથી કઈ કૃતિ ઉમાશંકર જોશીની છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2014]
[ A ]  વિશ્વવશાંતિ 
[ B ]  મળેલા જીવ 
[ C ]  કાવ્યમંગલા 
[ D ]  કડવીવાણી 

સાચો જવાબ :  A ]  વિશ્વવશાંતિ 


2.  નીચેનમાંથી ઉમાશંકર જોશી રચિત કૃતિ કઈ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  સવાલ 
[ B ]  જવાબ 
[ C ]  પ્રશ્ન 
[ D ]  ઉત્તર 

સાચો જવાબ : [ C ]  પ્રશ્ન 


3.  ‘સુંદરમ’ એ કયા લેખકનું તખલ્લુસ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2014]
[ A ]  કનૈયાલાલ મુનશી
[ B ]  ત્રિભુવનદાસ લુહાર  
[ C ]  રામનારાયણ પાઠક 
[ D ]  ઉમાશંકર જોશી 

સાચો જવાબ : [ B ]  ત્રિભુવનદાસ લુહાર  


4.  ‘ગુજરાત મોરી મોરી રે’ કાવ્યના કવિ કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા – 2017]
[ A ]  ઉમાશંકર જોશી 
[ B ]  સુંદરમ 
[ C ]  નર્મદ 
[ D ]  નાયાલાલ દવે 

સાચો જવાબ : [ A ]  ઉમાશંકર જોશી 


5.  કાવ્યામંગલા, વસદ્ધ, યાત્રા વગેરે કોણ કાવ્યસંગ્રહો છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2017]
[ A ]  ઉશનસ 
[ B ]  સુંદરમ 
[ C ]  દ્રીરેક 
[ D ]  બેફામ 

સાચો જવાબ : [ B ]  સુંદરમ


6.  શ્રી ત્રિભુવનદાસ લુહારનું તખલ્લુસ કયું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ – 2015]
[ A ]  સત્યમ 
[ B ]  શિવમ 
[ C ]  કોયા ભગત 
[ D ]  પ્રેમ ભક્તિ 

સાચો જવાબ : [ C ]  કોયા ભગત 


7.  નીચેનમાંથી કઈ કૃતિ ઉમાશંકર જોશીની છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2015]
[ A ]  વીરમતી 
[ B ]  જિગરનો યાર 
[ C ]  આપનો ધર્મ 
[ D ]  સાપના ભારા 

સાચો જવાબ : [ D ]  સાપના ભારા 


8.  ગાંધીયુગ થઈ ગયેલ કવિ બેલડી કઈ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2015]
[ A ]  ઉમાશંકર – પ્રહલાદ પારેખ 
[ B ]  ન્હાનાલાલ – રા.વી. પાઠક 
[ C ]  સુંદરમ – ઉમાશંકર 
[ D ]  સુંદરમ – બ.ક. ઠાકોર 

સાચો જવાબ : [ C ]  સુંદરમ – ઉમાશંકર 


9. ઉમાશંકર જોશીને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ કયા સંગ્રહ માટે એનાયત કરવામાં આવ્યો ?  [તલાટી કમ મંત્રી જમનઃગર – 2017]
[ A ]  ગંગોત્રી 
[ B ]  સપ્તપદી
[ C ]  નિશીથ 
[ D ]  વિશ્વવશાંતિ 

સાચો જવાબ : [ C ]  નિશીથ 


10.  દત્તાત્રેય બાલાકૃષ્ણ કાલેલકર કોણ હતા ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર – 2015]
[ A ]  મહાન સાહિત્યકાર 
[ B ]  ઉધ્યોગપતિ 
[ C ] મહાન ગાયક   
[ D ]  રમતવીર 

સાચો જવાબ : [ A ]  મહાન સાહિત્યકાર 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *