ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ : 2 | Gujarati Vyakaran One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

Talati MCQ

ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ : 2 | Gujarati Vyakaran One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો  [અલંકાર] 

1. ચર્ચા એ લોકશાહીનો પ્રાણ છે – અલંકાર ઓળખાવો [તલાટી કમ મંત્રી સુરત -2015]

[ A ]  વ્યાજસ્તુતિ 
[ B ]  સજીવારોપણ 
[ C ]  અનન્વય
[ D ]  રૂપક 

સાચો જવાબ : [ D ]  રૂપક 


2. અલંકાર ઓળખાવો : તે ગાંડાની જેમ રસ્તા પર દોડતો રહ્યો. [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ-2015]

[ A ]  વર્ણાનુપ્રાસ 
[ B ]  ઉપમા 
[ C ]  રૂપક 
[ D ]  યમક 

સાચો જવાબ : [ B ]  ઉપમા 


3. ‘ગાયક ન લાયક તું ફોગટ ફુલાણો છે’ – અલંકાર જણાવો.  [તલાટી કમ મંત્રી બનાસકાંઠા-2015]

[ A ]  વર્ણાનુપ્રાસ 
[ B ]  યમક 
[ C ]  ઉપમા 
[ D ]  અનન્વય 

સાચો જવાબ : [ B ]  યમક 


4. ‘તલવારથી તેજ આંખડીની ધાર છે.’ – કયો અલંકાર છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]

[ A ]  ઉત્પ્રેક્ષા 
[ B ]  વ્યાજસ્તુતિ 
[ C ]  વ્યતિરેક 
[ D ]  ઉપમા 

સાચો જવાબ : [ C ]  વ્યતિરેક 


5. ઉપમાન કરતાં ઉપમેયને ચડિયાતું બતાવવામાં આવે ત્યારે કયો અલંકાર બને છે ? [તલાટી કમ મંત્રી રાજકોટ-2014]

[ A ]  વ્યાજસ્તુતિ 
[ B ]  અનન્વય 
[ C ]  વ્યતિરેક 
[ D ]  શ્લેષ 

સાચો જવાબ : [ C ]  વ્યતિરેક 
6. અલંકાર ઓળખાવો- ઊંઘતાને પાયે જગની જેલ [તલાટી કમ મંત્રી બનાસકાંઠા – 2015 ]

[ A ]  ઉપમા 
[ B ]  રૂપક 
[ C ]  અનન્વય 
[ D ]  સજીવારોપણ 

સાચો જવાબ : [ B ]  રૂપક 


7. સીમમાં ઊભી વાત, એકલી રૂએ આખી રાત – અલંકાર ઓળખાવો. [તલાટી કમ મંત્રી રાજકોટ-2014]

[ A ]  સજીવારોપણ 
[ B ]  ઉપમા 
[ C ]  રૂપક 
[ D ]  ઉત્પ્રેક્ષા 

સાચો જવાબ : [ A ]  સજીવારોપણ 


8. ‘તમને મળવાનું એવું મન કે મળવાને એક કરું ધરતી ગગન’ આ પંક્તિમાં પ્રયોજાયેલો અલંકાર જણાવો. [તલાટી કમ મંત્રી સુરત -2014]

[ A ]  યમક
[ B ]  અંત્યાનુપ્રાસ 
[ C ]  શબ્દાનુપ્રાસ 
[ D ]  ઉપમા 

સાચો જવાબ : [ B ]  અંત્યાનુપ્રાસ 


9. ‘માણસનો મુખી માર્યો મીરખાનજીએ’ ઉપર્યુક્ત પંક્તિમાં પ્રયોજાયેલા અલંકારનું નામ જણાવો. [તલાટી કમ મંત્રી સુરત-2014]

[ A ]  વર્ણાનુપ્રાસ 
[ B ]  અંત્યાનુપ્રાસ 
[ C ]  યમક
[ D ]  શ્લેષ 

સાચો જવાબ : [ A ]  વર્ણાનુપ્રાસ 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *