ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 13 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

Talati MCQ

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 13 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 13 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

1. “જનતાની ભાષા દ્વારા જનતાની સેવા થાય તે સાચી લોકશાહી છે.” આ વક્તવ્ય કોનું છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી gandhingar-2014]

[ A ] ગાંધીજી  
[ B ]  ડો. જીવરાજ મહેતા 
[ C ]  બળવંતરાય મહેતા 
[ D ]  બાબુભાઇ જ. પટેલ 

સાચો જવાબ : [ D ]  બાબુભાઇ જ. પટેલ 


2. ‘સોનેટ’ કાવ્યપ્રકારમાં કેટલી કાવ્યપંક્તિ હોય છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા – 2017]

[ A ]  14 
[ B ]  12 
[ C ]  15 
[ D ]  24 

સાચો જવાબ : [ A ]  14 


3. નીચે પૈકી મૂળ માત્રામેળ છંદમાં લખાતો ફારસી કાવ્યપ્રકાર કયો છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]

[ A ]  સોનેટ 
[ B ]  ગઝલ 
[ C ]  હાઇકુ 
[ D ]  મુક્તક 

સાચો જવાબ : [ B ]  ગઝલ 


4. હાલમાં બોલાતી ગુજરાતી ભાષામાં કઈ ભાષાના શબ્દો સૌથી વધુ છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2015]

[ A ]  હિન્દી 
[ B ]  ઉર્દૂ 
[ C ]  અરબી-ફારસી 
[ D ]  અંગ્રેજી 

સાચો જવાબ : [ D ]  અંગ્રેજી 


5. સમૂહનૃત્યમાં લયબદ્ધ રીતે  ગાવામાં આવતા ગીતવિશેષ શું કહેવામાં  આવે છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2017]

[ A ]  રાસ 
[ B ]  ફાગુ
[ C ]  પ્રબંધ 
[ D ]  આખ્યાન 

સાચો જવાબ : [ A ]  રાસ


6. ગુજરાતી ભાષા કઈ ભાષામાંથી જન્મી છે ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017]

[ A ]  રાજસ્થાની 
[ B ]  હિન્દી 
[ C ]  સંસ્કૃત 
[ D ]  પ્રાકૃત 

સાચો જવાબ : [ C ]  સંસ્કૃત 


7. ‘ભવાઇ’ માં કેવી વાર્તાનો સમાવેશ કરવામાં આવે  છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2015]

[ A ]  કટાક્ષ 
[ B ]  ભક્તિરસ 
[ C ]  ઉપદેશ 
[ D ]  સમાજદર્પણ 

સાચો જવાબ : [ D ]  સમાજદર્પણ 


8. ‘આંધળો સસરો ને સરંગટ વહુ’ – નો સાહિત્યપ્રકાર જણાવો. [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ-2017]

[ A ]  ગીત 
[ B ]  પદ 
[ C ]  કાફી 
[ D ]  છપ્પા 

સાચો જવાબ : [ C ]  સંસ્કૃત 

9. નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2017]

[ A ]  પન્નાલાલ પટેલ – મળેલો જીવ 
[ B ]  ઉમાશંકર જોશી – નિશીથ 
[ C ]  ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી – સત્યના પ્રયોગો 
[ D ]  દર્શક – સોક્રેટિસ 

સાચો જવાબ : [ C ]  ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી – સત્યના પ્રયોગો 


10. સાહિત્યકાર અને સાહિત્ય સ્વરૂપનું કયું જોડકું ખોટું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]

[ A ]  ન્હાનાલાલ – ડોલન શૈલી 
[ B ]  અખો – આખ્યાન 
[ C ]  ગિજુભાઈ – બાળસાહિત્ય 
[ D ]  દયારામ – ગરબી 

સાચો જવાબ : [ B ]  અખો – આખ્યાન 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *