ભારતનું બંધારણ

📌 ભારતનું બંધારણ ━──────⊱◈✿◈⊰───────━ 1) મૂળભૂત અધિકારોનો રક્ષક કોણ છે ? – સુપ્રિમ કોર્ટ 2) સમાનતાનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદ હેઠળ આવે છે ? – અનુચ્છેદ 14 થી 18 3) બંધારણ સભાની બેઠક ક્યારે મળી ? – 9 ડીસેમ્બર. 1946 4) ભારતીય બંધારણ કેટલા વિભાગોમાં વિભાજીત છે ? – 22 5) પ્રથમ બેઠકના અસ્થાયી અધ્યક્ષ કોણ […]

Continue Reading