ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ : 2 | Gujarati Vyakaran One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ : 2 | Gujarati Vyakaran One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો  [અલંકાર]  1. ચર્ચા એ લોકશાહીનો પ્રાણ છે – અલંકાર ઓળખાવો [તલાટી કમ મંત્રી સુરત -2015] [ A ]  વ્યાજસ્તુતિ  [ B ]  સજીવારોપણ  [ C ]  અનન્વય [ D ]  રૂપક  સાચો જવાબ : [ D ]  રૂપક  2. અલંકાર ઓળખાવો : […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 15 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 15 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના હાલના (ઈ . સ. 2015) ના પ્રમુખ કોણ છે? [તલાટી કમ મંત્રી ઘનધિનાગર -2015 ] [ A ]  નારાયણ દેસાઇ  [ B ]  રઘુવીર ચૌધરી  [ C ]  ડો. કુમારપાળ દેસાઇ  [ D ]  ચંદ્રકાન્ત  ટોપીવાલા  […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 14 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 14 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1.  કવિ ઉમાશંકર જોશીને કયા વર્ષમાં ‘જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર’ મળ્યો હતો ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા – 2017] [ A ]  1978  [ B ]  1939  [ C ]  1967  [ D ]  1988  સાચો જવાબ : [ C ]  1967   2. […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 13 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 13 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1. “જનતાની ભાષા દ્વારા જનતાની સેવા થાય તે સાચી લોકશાહી છે.” આ વક્તવ્ય કોનું છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી gandhingar-2014] [ A ] ગાંધીજી   [ B ]  ડો. જીવરાજ મહેતા  [ C ]  બળવંતરાય મહેતા  [ D ]  બાબુભાઇ જ. […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 12 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 12 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1. જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મેળવનાર પ્રથમ મહિલા સાહિત્યકાર કોણ હતા ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017] [ A ]  એસથીર ડેવિડ  [ B ]  અમૃતા શેરગિલ  [ C ]  અમૃતા પ્રીતમ  [ D ]  આશાપુર્ણા દેવી  સાચો જવાબ : [ D ]  આશાપુર્ણા […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 11 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 11 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1. ‘આંખ આ ધન્ય છે’ કાવ્યસંગ્રહના લેખકનું નામ જણાવો.  [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015] [ A ]  નરેન્દ્ર મોદી  [ B ]  વિનોદ જોશી  [ C ]  રાજેન્દ્ર શુક્લ  [ D ]  હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ  સાચો જવાબ : [ A ]  નરેન્દ્ર મોદી  2. […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 10 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 10 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1. ‘લીલુડી ધરતી’ નવલકથાના લેખક કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2015] [ A ]  ચુનીલાલ મડિયા  [ B ]  પન્નાલાલ પટેલ  [ C ]  ર. વ. દેસાઇ  [ D ]  ધૂમકેતુ  સાચો જવાબ : [ A ]  ચુનીલાલ મડિયા  2. સુંદરજી ગોકલદાસ […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 9 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 9 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1. “લોહીની સગાઈ” – વાર્તા કયા લેખકની છે ? [તલાટી કમ મંત્રી રાજકોટ-2014] [ A ]  સુરેશ જોશી  [ B ]  પન્નાલાલ પટેલ  [ C ]  સુંદરમ  [ D ]  ઈશ્વર પેટલીકર  સાચો જવાબ : [ D ]  ઈશ્વર પેટલીકર  2. […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 7 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 7 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1. રામનારાયણ પાઠકે કયા ઉપનામથી નિબંધો લખ્યા છે ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ-2017] [ A ]  દ્વિરેફ  [ B ]  સ્વૈરવિહારી  [ C ]  વાસુકી  [ D ]  શેષ  સાચો જવાબ : [ C ]  વાસુકી  2. ધૂમકેતુની વાર્તામાં જુમો કયા […]

Continue Reading

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 8 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 8 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો 1. “મળેલા જીવ” કૃતિના સર્જકનું નામ જણાવો.  [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017] [ A ]  પીતાંબર પટેલ  [ B ]  દર્શક  [ C ]  પન્નાલાલ પટેલ  [ D ]  ઈશ્વર પેટલીકર  સાચો જવાબ : [ C ]  પન્નાલાલ પટેલ  2. “ગ્રામ લક્ષ્મી” […]

Continue Reading